Hoàn thiện hoạt động kế toán, kiểm toán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Để tham gia kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán, hiện nay Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho 8 doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện được phép (gồm 5 doanh nghiệp trong nước, 3 doanh nghiệp có vốn đầu […]

Đọc tiếp